Akikah

Akad Akikah

Saya dengan ini mewakilkan kepada Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) atau wakilnya untuk menyempurnakan ibadah Akikah bagi diri saya (berserta penama-penama di atas) bagi tahun 1445H kerana Allah SWT. Saya juga bersetuju untuk MyCARE mengambil 15% sebagai kos operasi bagi MyCARE menyempurnakan pelaksanaan ibadah ini. Dan sekiranya terdapat lebihan, saya bersetuju menghibahkan lebihan tersebut kepada MyCARE.